آزمایشگاه

خانه / آزمایشگاه
آزمایشگاه

کلینیک تخصصی درمان ناباروری و جراحی محدود طهورا؛ آزمایشگاه آندرولوژی کلینیک طهورا علاوه بر آنالیز اسپرم به دو روش ماکروسکوپی و میکروسکوپی، قابلیت انجام تست های تشخیصی تکمیلی شامل SDFA و پراکسیداز را دارد.

  • بررسی ماکروسکوپی اسپرم : مایع سیمین ( مایع منی) از نظر PH، حجم و رنگ نمونه، مورد بررسی قرار می گیرد.
  • بررسی میکروسکوپی اسپرم: آنالیز سیمن از لحاظ تعداد ،تحرک و مورفولوژی اسپرم میباشد.
  • (Sperm DNA Fragmentation Assay)SDFAطبق آخرین ویرایش WHO (ویرایش ششم، 2021) یکپارچگی کروماتین اسپرم برای رشد طبیعی جنین وبارداری ضروری عوامل مختلفی از جمله واریکوسل ، عفونت غده ضمیمه مردانه (MAGI)، ناهنجاری های غدد درون ریز دستگاه تناسلی، بیماری های مزمن، سرطان، سن بالای پدر، قرار گرفتن در معرض محیط آلوده به مواد سمی و سبک زندگی، می تواند به طور بالقوه عامل ایجاد SDF باشد.

با توجه به این که فرگمنته شدن DNA  اسپرم می تواند نتایج تولید مثلی را مختل کند به این معنی که باعث سقط جنین و ایجاد ناهنجاری در جنین می شود، استفاده از آزمایش SDFA در بررسی های بالینی سفارش شده است .

  • تست پروکسیداز: در این تست نمونه سیمن به طور اختصاصی از نظر میزان لوکوسیت های احتمالی بررسی میشود.تعداد زیاد لکوسیت های مایع منی نشانه مهمی بر وجود عفونت یا التهاب دستگاه تناسلی است.  لکوسیت های مایع منی، فعالیت خود را به واسطه فاگوسیتوز عوامل بیگانه انجام می دهند. این لکوسیت ها دارای آنزیم پراکسیداز هستند بنابراین  به کمک تست پراکسیداز می توان لکوسیت های مایع منی را شمارش کرد.