عمل های جراحی

خانه / عمل های جراحی
عمل های جراحی

کلینیک تخصصی درمان ناباروری و جراحی محدود طهورا؛ انواع عمل های جراحی که در مرکز انجام می شود:

عمل های جراحی مجاز در دستگاه اداری تناسلی:

 • نفروستومی پرکوتانئوس (PCN) ، نفروتومی با تخلیه
 • بررســـی اـــای مانومتریـــک از راه لولـــه نفروستومی یا پیلوستومی یا کاتتر حالبی
 • تغییر لوله نفروستومی یا پیلوستومی
 • TULسنگ حالب میانی و تحتانی
 • ESWL
 • تخلیه منانه از راه پیشابراه
 • سیستوسکوپی با سیستویورتروسکوپی بـدون جراحی
 • سیستویورتروســـکوپی بـــا کاتتریزاســـیون پیشابراه
 • مئاتومی، برش مه آ
 • اصالح تنگی مجرای ادراری
 • درمان آندوسکوپیک ریفالکس ادراری
 • ختنه، فیموز، پارافیموز
 • ارکیکتومی، ارکیوپسکی
 • اکسیزیون ایدروسل
 • بیوپسی پروستات
 • وازواپیدیدیموستومی
 • رزکسیون اسپرماتوسل
 • بیوپسی بیضه
 • شکستگی پنیس
 • سیستوستومی پرکوتانئوس وکالسیک
 • واریکوسل
 • ســنگ منانــه)جراحــی آندوســکوپیک( )لیتوالپکسی
 • ایدروسل
 • ارکیوپکسی یک طرفه –دوطرفه
 • اکتوپی بیضه
 • اایپوسپادیازیس

اعمال جراحی مجاز در دستگاه تناسلی مونث:

 • مارسوپیالیزاسیون کیست بارتولن
 • کولپوسنتز
 • بیوپسی مخاط واژن، شامل کیست هائی که نیازمند بخیه ام باشند
 • اکسیزیون سپتوم واژن
 • دیالتاسیون واژن در بیهوشی
 • واژینوپالستی
 • معاینه لگن زیر بیهوشی
 • کولپوسکوپی تشخیصی
 • کونیزاسیون سرویکس
 • تراکلورافی، ترمیم پالستیک سرویکس، ازراه واژن
 • دیالتاسیون وکورتاژ باقیمانده سرویکس
 • دیالتاسیون و کورتاژ )غیر از حاملگی
 • IVF و GIFT
 • جراحی کیست تخمدان ساده
 • سیستوسل و رکتوسل
 • کندیلوماتا ولو واژینال
 • بیوپسی تخمدان
 • کورتاژ تشخیصی
 • برداشتن کیست ساده تخمدان با الپاراسکوپ
 • دیدن رحم و لوله ها
 • برداشتن ضایعات گردن رحم با لیزر
 • نمونه برداری ضایعات Conization با لیزر
 • شیرودکار- ماکدونالد